Թվային հաջորդականություն

Թվային հաջորդականություն, թվային տարրերի հաջորդականություն, մաթեմատիկական անալիզի հիմնական դիտարկման առարկա։

Թվային հաջորդականություն

ՍահմանումԽմբագրել

Օբյեկտների կարգավորված ցանցը կոչվում է հաջորդականություն։

ԵղանակներԽմբագրել

Գոյություն ունի հաջորդականության տրման երեք առավել կարևոր եղանակ՝ անալիտիկ (բանաձևով), բառային նկարագրով և ռեկուրենտ։

Հաջորդականության տրման անալիտիկ եղանակԽմբագրել

Սահմանում 1.

Եթե թվային արժեքներ ընդունող   ֆունկցիայի որոշման տիրույթ է հանդիսանում բնական թվերի բազմությունը՝ n∈N, ապա այդպիսի ֆունկցիային անվանում են անվերջ թվային հաջորդականություն, կամ պարզապես, հաջորդականություն, իսկ   թվերը կոչվում են հաջորդականության անդամներ։

Հաջորդականությունը նշանակում են   կամ

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

(4) հաջորդականությունում  , իսկ (5), ում՝  :

Դիցուք ունենք  -ը և  -ը թվային հաջորդականություններ են։ Նրանց գումար, տարբերություն, արտադրյալ և քանորդ են կոչվում համապատասխանաբար՝  ,  ,  ,  ,   հաջորդականությունները։

Սահմանում 2:

  հաջորդականությունը կոչվում է վերևից (ներքևից) սահմանափակ, եթե գոյություն ունի այնպիսի M (m) թիվ, որ ցանկացած n բնական թվի համար տեղի ունի անհավասարությունը՝

   :

Սահմանում 3:

 

հաջորդականությունը կոչվում է սահմանափակ, եթե այն լինի և՛ վերևից, և՛ ներքևից սահմանափակ:

Սահմանում 4:

 

հաջորդականությունը կոչվում է անսահմանափակ, եթե ցանկացած   թվի համար  :  

ՕրինակներԽմբագրել

Օրինակ 1:

 

հաջորդականությունը սահմանափակ է միայն վերևից, ներքևից սահմանափակ չէ։

Օրինակ 2:

 

հաջորդականությունը սահմանափակ է միայն ներքևից, վերևից սահմանափակ չէ։

Օրինակ 3:

 

հաջորդականությունը սահմանափակ է և՛ վերևից, և՛ ներքևից։

Օրինակ 4:

 

հաջորդականությունը սահմանափակ չէ ո՛չ վերևից, ո՛չ էլ ներքևից։

Հաջորդականության բառային նկարագիրԽմբագրել

Հաջորդականության բառային նկարագրում, այսինքն պարզ թվերի հաջորդականություն և տասնորդական կոտորակներ։

ՕրինակներԽմբագրել

ա) Պարզ թվերի հաջորդականություն

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

բ) Տասնորդական կոտորակներ, որոնց ամբողջ մասը 0-ն է, իսկ կոտորակային մասում 1-եր են, որոնց քանակը հավասար է անդամի համարին

0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, 0.11111, ...

Հաջորդականության տրման ռեկուրենտ եղանակԽմբագրել

Հաջորդականության տրման ռեկուրենտ եղանակը դա այն է, երբ նշվում է օրենք, որի միջոցով գտնվում է հաջորդականության  -րդ անդամը, եթե հայտնի են բոլոր նախորդ անդամները:Այս դեպքում իմանալով հաջորդականության առաջին անդամը, կարողանում ենք գտնել երկրորդը, իմանալով երկրորդը՝ գտնում ենք երրորդը, և այդպես շարունակ կարողենք գտնել ինչքան որ հարկավոր է։

Հաջորդականության տրման այս եղանակը կոչվում է 'ռեկուրենտ' (լատիներեն recurrentis՝ անդրադարձ բառից)։

ՕրինակԽմբագրել

Ունենք  ,  , եթե  , հաշվենք   հաջորդականությունը.

 

 

 

 

 

Այսպիսով ստացանք՝ 4, 9, 14, 19, 24, ... հաջորդականությունը։

ԳրականությունԽմբագրել

  • Օհանյան Վ. Հ. «Մաթեմատիկական անալիզ», Երևան 2008, Գլուխ 3, էջ 34, 35։
  • Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013

ԾանոթագրություններԽմբագրել