Բջջագենետիկա, (հունκύτος, բջջային, γενητως) գենետիկայի բաժին, ուսումնասիրում է ժառանգականության օրենքները, բջջի օրգանոիդների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, մասնավորապես քրոմոսոմները։ Բջջագենետիկական մեթոդը ներառում է նաև G բենդինգի, ցերեկային լույսի, հիբրիդացման, հեռավոր հիբրիդացման և այլ գործընթացների վերլուծություններ։ Հաճախ բջջագենետիկաի խնդիր է համարվում նաև մեզի պաթոլոգիական կարիոտիպի որոշումը։

FISH-ի մեթոդ

Տես նաևԽմբագրել