Բիթլիսի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Ցուցակում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի Բիթլիսի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերը ըստ գավառների։

Բիթլիսի գավառ (սանջակ) խմբագրել

Խլաթի գավառակ (կազա) խմբագրել

Ագրակ, Աղաղ (Առաղ), Թեղուտ, Խարաբաշեհիր և Հարկընծան (Խլաթի թաղերից), Խիարթանք, Խուլիկ, Ծաղկե, Ծղակ, Կարմունջ, Կծվակ, Կոճեվանք, Կուշտյան, Հերսոնք, Ձորկոնք, Մազորան, Մատնավանք, Մեծք, Նազիկ (Նազուկ), Շամիրամ, Ջամալդին, Ջզիրոք (Ջզիրե), Ջրհոր, Սոխուրթ, Սողած, Սփռաձոր, Տափավանք, Փրխուս (Փլխուս)։

Բիթլիսի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել

Մոտկանի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել

Խիզանի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել

Սղերդի գավառ խմբագրել

Սղերդի գավառակ խմբագրել

Այնամուլք, Ավդի (Ավթե), Բալոկ, Բեքենդ (Բեյքենդ), Բրհուրիկ (Բրհուր), Գազար (Կազար), Դեր (Մար-Յաղուբ), Թիլ, Թրգաբել (Դերգալիպ), Խոշյան, Կոտմիս (Կոտըմսո), Հասընի (Հուսեյնի), Ջաֆան (Ջաֆանան), Թաուլիկ (Տվլուկ), Քոշք։

Խարզանի գավառակ խմբագրել

Ալանզ, Այկանսըր (Այնխասըր), Առինջ (Առընջ), Ավիսկ (Ավիշկ Ստորին), Արբո (Արբու), Բաջաֆթ (Բաջըֆթ, Բաջութ), Բառինջ (Բառընջ), Բարզան Վերին, Բարզան Ստորին, Բեյբու, Բզեզի (Բզեզիկ), Բըրահ (Պարահ), Բիմեր (Բիմերան), Բինարին, Բրիկ (Բիրըք), Բոլունդ (Բոլընդ), Գյալհուկ (Կալհոկ), Գոլեմարիսան (Կյոլեմարիսան), Գրեհասան, Դերա (Դիրա), Դըլբի, Դըրբեսան (Թըրբեսա), Դիլան Վերին, Դիլան Ստորին, Դիմսարիկ (Դիմսարըկ), Դուսադիկ (Դուսադըկ), Զըննաֆ, Զիարեթ (Վոսըլղռան, Վեյսուլկարանիա), Զոխ, Զևիկ, Թախարի (Թաղարի), Թոժկան, Լըճիկ (Լիճըկ), Խանիկ (Խանըկ), Խրբեդարե, Խրբեկակո, Խրբեմալա, Խնդուկ (Խանդուկ), Խոշյար, Խուբին (Կուբին), Խուլիկ (Խուլըկ), Կանիբարզա, Կանիխուլ (Կանիկուլ), Կանիսորիկ, Կզըլա (Կըզլան), Հադհադք, Հազնամիր, Հալնի, Համդունան (Հըմդունա), Հաջրե (Հիջրի), Հասհաս (Հըսհըս), Հարֆազ, Հաքամի Վերին, Հաքամի Ստորին, Հաֆիկ (Հաֆըկ), Հոպ (Հոպե), Ճըման, Մալաֆան, Մամլահա (Մամլայե), Մարիանիս, Մարիբ, Մարմուրանա, Մելիքան (Մելքա), Մելհա (Մելհան), Մերկեռաջալ, Մըտղի, Մրերիկ (Մրերի), Նազդար, Շալմո (Շելմո), Ջազնի (Ջազնե), Ջալդական (Ջալդակա), Ջաֆան, Ջըմզարիկ, Ջոման, Ջվահեզ (Ջուվեյզ), Ռաշիկ (Ռաշըկ), Ռեդվան (Ռընդվան), Սալալ (Սալնալ), Սեհերդան (Սեերդան), Սեյիդ Մարիամ, Սըբհի, Սըրջան, Սիլախար, Սուլան Վերին, Սուլան Ստորին, Վասըթ (Վահսըթ), Տապի, Փալոնի, Քոխան (Քոխա), Քուչուլան (Քուչալա)։

Էրունի գավառակ խմբագրել

Բալոկա (Բալոկան), Բարաշան (Բարաշա), Բինգյոլ, Բուզըրքի, Գվինան, Դարհամ (Տարհամ), Դեհ (Տըհ), Դերավետ, Դերգոլ (Դերգուլ), Դերմարդաս, Դերշըմըշ, Թիլլ (Թըլե), Հադիդ, Հարգոլ (Հարկոր), Հլելի, Մլյանց (Մլյանս), Մսիֆա, Պարիս (Պարես), Պսիրան (Պսիրա), Սադախ, Սալփանա, Ֆընդըք։

Բարվառի գավառակ խմբագրել

Ալկեֆ, Ավելանց (Հավելանց, Վելաս), Ատեֆ (Ատաֆ), Արդվան Վերին, Արդվան Ստորին, Արջկանց, Բանիջան, Բեդար (Բիդար), Բորմ (Նըզար), Դաշտակ, Դեմթազ, Խասխեր, Կեփ, Հակուկ, Հարաթ, Հեշատ, Մալոկ (Մալըկ), Նորշեն, Ոզմ (Ոզիմ, Օզում), Պերոզ (Պիրոզ), Ռաբանոկ (Ռաբանոկան), Սանո (Սանու), Տերսես, Քերի Վերին, Քերի Ստորին։

Շիրվանի գավառակ խմբագրել

Ավավ (Հավավ), Ավին (Հավին), Բայթարուն, Բարվար (Բերվար), Բեղրան, Բըրք (Պըրք, Պըրքե), Գելի (Քելին), Գնձիկ, Գոնդեզիան, Գորինան (Կուրենա), Դարաբան, Դերավիլ (Դըրբալ), Դերզըն (Դերզնի, Զռըկան), Դերիկ Վերին (Տերըկ), Դերիկ Ստորին (Տերըկ, Էրունի), Զվզիկ, Խանդակ, Կավիժան, Կարվե, Կիգան (Քիքան), Հալընձե, Մադան, Մազորան, Մզրե, Մըրջ, Մինար (Մընար), Նաբային (Նըբայն, Նըբին), Շմիլան, Պուխ (Պուլ), Պուտկի (Պոթկի), Ջում (Ջումա), Սահրուս (Սերուս), Սերմետ (Սերմիտ), Սըմխոր, Սիսեռք (Սիզեռք), Սիֆոր, Սոք, Քյոսախ (Կոսախ), Քուֆրա (Քոֆրա, Քֆրա)։

Մշո գավառ խմբագրել

Մանազկերտի գավառակ խմբագրել

Ակներ Վերին, Ակներ Ստորին, Ավթընա, Բագրան (Բաքրան), Բանգդա (Բանզդեն), Բաստամ (Բաստան), Բոյիչաբղուն, Բոստանղայա, Դերիկ (Տերիկ), Դյուգուկ, Դոլաղբաշ (Տոլաղբաշ), Եկմալ, Զըրքըրաշ (Զըռքեշ), Թոնդրակ (Թոնդրաս), Իկանախոջա (Այնախոջա), Ինդրիզի գյուղ, Խանիկ (Խանըկ), Խանօղլի Վերին, Խանօղլի Ստորին, Խասմիկ (Ըրզի Խասըմի), Խարաբախասմիկ, Խարաբակորիկ (Խասըմի), Խարալի (Կարալի), Խոթանլու (Քոթանլու), Խոշաջի (Կոշաջի), Կանիկոր (Կանիկորիկ), Կարակայա (Խարախայա), Կզըլ Յուսուֆ-Կուշտյան, Հաջիբոթ (Հաջի Բոթի), Հասան փաշա, Հասե (Հըսեն), Հասուներ (Հասունան), Մարմուս, Մոլլա Ալի (Մալա Ալի), Մոլլա Մուստաֆա, Մոլլաբախ, Յարամիշ, Նորադին (Նուրադին), Ողջին (Հողջին), Ռոշկան, Ռուսամգյադուկ (Ռստամգեդուկ), Սարդաուդ, Սուլթանլու, Տորախան, Փրեմասիան, Ֆիշյան (Ֆիշվան)

Բուլանըխի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել

Վարդոյի (Վարդովի) գավառակ խմբագրել

Ամարակ, Անե (Հաներ), Բազկան (Բասկան), Գյումգյում, Գունդեմիր (Կուտեմիր), Դոդան, Թաթան, Սալըգան, Ուսթուկրան Վերին, Ուսթուկրան Ստորին։

Մշո գավառակ խմբագրել

Աբլբուլար, Ալադին, Ալիգլբոն, Ալգըռնա (Ալիզուլում), Ալիջան, Ալվառինջ, Աղբենիս, Աղջան, Առաղ, Առինջ, Առինջավանք, Առղամզրե, Առնիտ, Ավզախ, Ավզաղբյուր (Խանդրիսի), Ավզաղբյուր (Չուխուրի), Ավզուտ, Ավրան, Արագ, Արգավանք (Արքավանք), Արտերթ (Արթերթ), Արտխոնք, Արտոնք, Բազու, Բաղլու (Բաղլո, Մելիք), Բարդիկ (Եկմալ Բարդիկ), Բգլից (Բգլիս), Բեջան, Բերդակ, Բըլել, Բիրզին (Պիրզին), Բնդըխներ, Բոստաքենդ, Բրիմոք, Գառնեն (Կառնեն), Գյալախուլի (Կյալախուլի), Գոմեր, Գոմս, Դամփել (Տամբել), Դաշտոք, Դեղձմեր, Դերիկ, Դերքեվանք (Տերգեվանք), Դվնիկ (Դունիկ), Դրմետ (Դրմերտ), Երըշտեր (Էրըշտեր), Երիզակ (Էրիզակ), Զիարեթ, Թիլ, Խաշխալդաղ, Խաչուկ, Խասգյուղ, Խարթոս (Խարդոց, Խարաբա Խարթոս), Խարս, Խեյբյան (Խեյպյան), Խլաթ (Խալաթ Հայկական), Խշլագոմ, Խորոնք, Խոփեր, Խսըլնոց, Խվներ Վերին, Խվներ Ստորին, Ծղակ, Ծոգետ, Կեմիկ, Կըզլաղաջ (Խըզլաղաջ), Կվարս, Կուրավու, Հավատորիկ, Հացիկ, Հերկերտ, Հունան, Ձափնա (Ծափնա), Ձխավու (Ծխավու), Դաղ Մառնիկ (Մառնիկ Հայկական), Դուզ Մառնիկ (Մառնիկ Հայկական), Մառնկամզրե, Մատնավանք, Մեղտի (Մեղդի), Մզրեմամո, Մրկագոմ, Մոլլախդրան (Մալախդրան), Մոկունք, Մուլք (Մլքեիձոր), Նորակ (Ըշքաֆաթյան), Նորշեն (Ֆրանկ Նորշեն), Նոր քաղաք, Շեյխբրիմ (Շեխպրիմ), Շեյխալան (Շեխլան), Շեյխ Յուսուֆ (Շեխուսուֆ), Շմլակ Հայկական, Ջրիկ, Սահակ, Սեգրան, Սինամերիկ (Շուշնամերիկ), Սնձուտ, Սոխգոմ, Սորդար, Սուլուխ, Սուրբ Հովհաննես, Վարդենիս, Վարդխաղ, Տալասև, Տատրագոմ, Տափե (Տափըկ), Տոմ, Ցրոնք, Ուշտամ (Հուշտամ), Ուռուղ (Ուրուղ), Փալաս, Փակահեր Վերին, Փակահեր Ստորին, Փեթար, Փողրկով, Քարձոր, Քոլոսիկ, Քոխեր Վերին, Քոխեր Ստորին, Քոշք, Քրդագոմ, Քուրդմեյդան, Օղունք (Հողունք), Օրգնոց (Հորկնոց)։

Վերին գավառ խմբագրել

Շատախ գյուղախումբ խմբագրել

Գեղաշեն, Գերմավ (Ավգերմ), Զայնըքներ, Իրիցանք (Երիցանք), Շուշանմերկ, Ծիծառնե, Տափըկ, Քոփ։

Սասունի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել

Գենջի գավառ խմբագրել

Գենջի գավառակ խմբագրել

Ալփիրան, Անդև, Արագիլ (Առաքել), Արծենք (Արծինք), Արշեն (Արտուշեն), Բայրաման (Պայրաման), Բարավ, Բեչար (Փեչար), Բոզլան (Պոլկան), Բողի (Պողե), Բունուրաղաջ, Գձու (Կծու), Դալանիկ (Դալանա), Դիարիբոք, Դուշմալան (Թուշմալան), Եղմուկ, Թալ, Թոխլան (Թոքոլան, Թոխլիան), Խարաբա (Խարաբե), Խորձավանք (Խոսրավանք), Խորջուր, Կըլա (Բերդ), Կոպար (Քուփար), Կռնոս, Հասանբեկ, Հասանովա (Հասանաբադ), Հերեզին (Երեզ), Հերքին, Ղալաբե (Խալբեն), Ղամարան, Ճապկնոտ, Մալաբերման (Մալաբերմի), Մըլզակ, Մոդան, Մուրդարիկ (Մորընդա), Նորեկ, Նորշեն, Շեն, Չմահեն (Չմայենի), Վալեր (Վալիր), Վեսմըրգ, Վերս, Րիզ, Ուլիա, Փարխու, Փարչանչ, Քարուտ (Գենջի), Քղմուտ, Օղնուտ։

Ճապաղջրի գավառակ խմբագրել

Դարբասան, Դիք (Դըք, Տըք), Թաքուրան, Թոյիրեկ, Ղարիբ, Ճապաղջուր (Չևլիք), Մաղրակ (Մատրակ), Մուշիկ, Սիմձոր (Սևձոր), Սիմսոր, Սնուկ, Փարխանդ (Ֆարխան)։

Խուլփի գավառակ խմբագրել

Գյուղախմբեր խմբագրել
Այս հոդվածի նախնական տարբերակը կամ նրա մասը վերցված է Հայկական համառոտ հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։