Աղվանից կաթողիկոսություն

Աղվանից եպիսկոպոսապետություն կամ Աղվանից կաթողիկոսություն Աղվանից եկեղեցու հոգևոր և եկեղեցավարչական գերագույն կենտրոնական իշխանությունը։ Կազմավորվել է 6-րդ դ. 2-րդ կեսին։ Աղվանից եկեղեցին հիմնադրման պահից ի վեր Հայոց կաթողիկոսության հարաբերությամբ ճանաչվում էր որպես ենթակա թեմ և ոչ առանձին կաթողիկոսություն։ Ընդգրկել է բուն Աղվանքի և Մեծ Հայքի Ուտիք ու Արցախ նահանգների թեմերը, ընդունել Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու գահերեցությունը։ Կառուցվածքով հար և նման էր Հայ, Վրաց, Ասորվոց և Արևելյան մյուս եկեղեցիների կաթողիկոսություններին։ Կաթողիկոսը ընտրվել է եկեղեցական բարձրագույն ժողովում՝ թեմերի առաջնորդների ու հրավիրված բարձրաստիճան աշխարհականների կողմից և ձեռնադրվել Ամենայն հայոց կաթողիկոսից։ Նա կրել է «Կաթողիկոս Աղվանից, Լփնաց և Չողայ» տիտղոսը։ Աղվանից առաջին կաթողիկոս է ընտրվել Արցախի Մեծառանից գավառի Տեր Աբաս եպիսկոպոսը (552-596 թթ.)։ Կաթողիկոսության կենտրոնը դարձել է մայրաքաղաք Պարտավը (462 թ.-ին հիմնել է Առանշահիկներից Վաչե Բ)։ Տարբեր ժամանակներում կաթողիկոսանիստ են եղել Կապաղակը, Ամարասի վանքը, Չարեքաբերդը, Գանձակը, Գանձասարի վանքը։

1240 թվականից բարձրացել է Գանձասարի եպիսկոպոսության հեղինակությունն ու դերը, որտեղ ժառանգաբար գահակալել են Հասան-Ջալալյանները (իշխանական տոհմ Խաչենում14-րդ դարից կաթողիկոսությունը տեղափոխվել է Գանձասարի վանք, սկսել է ավելի հաճախակի կոչվել ուղղակի Գանձասարի կաթողիկոսություն՝ ի հոգևորս ենթարկվելով Սուրբ Էջմիածնի Հայոց կաթողիկոսությանը։ Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունը տնօրինել է բուն Աղվանքի (Կապաղակ, Շաքի, Բաղախատ), և Մեծ Հայքի «Արևելից Կողմանց» (Պարտավ, Ամարաս, Ուտիք, Գարդման, Հաշու, Մեծկվենք, Գանձասար, Բաղասական) թեմերը։ Տարբեր ժամանակներում Աղվանից կաթողիկոսությանն են ենթարկվել նաև Հաբանդի, Շամախու, Շիրվանի, Բաքվի, Դերբենդի և այլ եպիսկոպոսական թեմեր։ Աղվանից կաթողիկոսությունը հոգևոր բնագավառից բացի գործուն մասնակցություն է ունեցել հասարակական, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքին։

Գանձասարի վանք

Աղվանից կաթողիկոսության անվանումը դարձել է սոսկ վերացական հասկացություն։ Գանձասարի կաթողիկոսությունը, հատկապես Հասան-Ջալալյանների հայրապետությամբ, եղել է Արցախում հաստատված իսլամադավան խաների բռնակալության դեմ մելիքների ընդդիմության, XVIII դ. I քառորդի հայ ազգային-ազատագրական շարժման կազմակերպիչը, ոգեշնչողն ու հոգևոր, քաղաքական կենտրոնը։ Այն վերածվել է ռուսական կողմնորոշման ուղեցույցի և ռուսական արքունիքում թուրք-պարսկական լծից ազատագրվելու հայոց իղձերի թարգմանի։ 1815 թ. ցարական կառավարությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոսության միջնորդությամբ լուծարել է Աղվանից կաթողիկոսությունը՝ փոխարենը հաստատելով մետրոպոլիտություն։ Նախկին Աղվանից կաթողիկոսությանը ենթակա նահանգներում կազմվել են նվիրապետական տեսակետից Էջմիածնի կաթողիկոսությանը ենթակա երկու առաջնորդական թեմեր և մեկ հաջորդական վիճակ։ Այդ իրադրությունը վերջնականապես ամրապնդվել է «Պոլոժենիե»-ում (1836)։ Առաջին առաջնորդական թեմի (Շուշիի կամ Արցախի) մեջ մտել են Դիզակ, Վարանդա, Բերդաձոր, Խաչեն, Ջրաբերդ, Գյուլիստան, Շաքի, Կապաղակ, Կամբեճան, Արեշ, Լենքորան (Լանքարան) գավառները։ Երկրորդ առաջնորդական թեմը (Շամախի կենտրոնով) ընդգրկել է Դերբենդի, Ղուբայի, Շամախու, Բաքվի և հարևան գավառների հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը։ Հաջորդական վիճակի կենտրոնն էր Գանձակ (Ելիզավետպոլ) քաղաքը, որին ենթարկվել են Գարդման, Փառիսոս, Զավե գավառները։ Հաջորդական վիճակն անմիջապես ենթակա էր Թիֆլիսի կոնսիստորիային։ Աղվանից կաթողիկոսության վերջին՝ Սարգիս Բ Հասան-Ջալալյան կաթողիկոսը մինչև իր վախճանը (1828) եղել է մետրոպոլիտ։

Աղվանից կաթողիկոսներ խմբագրել

 1. Աբաս, 552-596
 2. Վիրո, 596-629
 3. Զաքարիա Ա, 629-644
 4. Հովհաննես Ա, 644-671
 5. Ուխտանես, 671-683
 6. Եղիազար, 683-689
 7. Ներսես Ա, 689-706
 8. Սիմեոն Ա, 706-707
 9. Միքայել, 707-744
 10. Անաստաս Ա, 744-748
 11. Հովսեփ Ա, 748-765
 12. Դավիթ Ա, 765-769
 13. Դավիթ Բ, 769-778
 14. Մատթե, 778-779
 15. Մովսես Ա, 779-781
 16. Ահարոն, 781-784
 17. Սողոմոն Ա, 784
 18. Թեոդորոս, 784-788
 19. Սողոմոն Բ, 788-789
 20. Հովհաննես Բ, 799-824
 21. Մովսես Բ, 824
 22. Դավիթ Գ, 824-852
 23. Հովսեփ Բ, 852-877
 24. Սամուել, 877-894
 25. Հովնան, 894-902
 26. Սիմեոն Բ, 902-923
 27. Դավիթ Դ, 923-929
 28. Սահակ, 929-947
 29. Գագիկ, 947-958
 30. Դավիթ Ե, 958-965
 31. Դավիթ Զ, 965-971
 32. Պետրոս Ա, 971-987
 33. Մովսես Գ, 987-993
 34. Մարկոս Ա, մոտ. 993
 35. Հովսեփ Գ,
 36. Մարկոս Բ, մոտ 1079
 37. Հովհաննես Գ, 1079-1121
 38. Ստեփանոս Ա, 1129-1131
 39. Գրիգոր Ա, մոտ 1139
 40. Բեժգեն, մոտ.1140
 41. Ներսես Բ, 1149-1155
 42. Ստեփանոս Բ, 1155-1195
 43. Հովհաննես Դ, 1195-1235
 44. Ներսես Գ, 1235-1262
 45. Ստեփանոս Գ, 1262-1323
 46. Սուքիաս, մոտ 1323
 47. Պետրոս Բ, մոտ 1331
 48. Զաքարիա Բ, մոտ 1331
 49. Դավիթ Է
 50. Կարապետ, 1402-1420
 51. Հովհաննես Ե, մոտ 1426-1428
 52. Մատթեոս Ա, մոտ 1434
 53. Աթանաս, մոտ 1441
 54. Գրիգոր Բ,
 55. Հովհաննես Զ, մոտ 1470
 56. Ազարիա
 57. Թովմաս, մոտ 1471
 58. Արիստակես Ա
 59. Ստեփանոս Դ, մոտ 1476
 60. Ներսես Դ, մոտ 1478
 61. Շմավոն Ա, մոտ 1481
 62. Առաքել, 1481-1497
 63. Մատթեոս Բ, մոտ 1488
 64. Արիստակես Բ, 1515- մոտ 1516
 65. Սարգիս Ա, մոտ 1554
 66. Գրիգոր Գ, մոտ 1559-1574
 67. Պետրոս Բ, 1571
 68. Դավիթ Ը, մոտ 1573
 69. Փիլիփոս Տումեցի, մեկ տարի
 70. Հովհաննես Զ, 1574-1584
 71. Դավիթ Թ, մոտ 1584
 72. Անաստաս Բ, մոտ 1585
 73. Շմավոն Բ, 1586-1611
 74. Արիստակես Գ Քոլատակեցի, մոտ 1588
 75. Մելիքսեթ Արաշեցի, մոտ 1593
 76. Սիմեոն Գ, մոտ 1616
 77. Պետրոս Բ Խանձկեցի,1653-1675
 78. Երեմիա Հասան-Ջալալյան, 1676-1700
 79. Եսայի Հասան-Ջալալյան, 1702-1728
 80. Հովհաննես Է Գանձասարեցի, 1763-1786
 81. Սարգիս Բ Գանձասարեցի, 1810-1828
Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատված վերցված է Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո: